Cesta: Pro zájemce


Šance pro nadané

Nadační fond VERDA ve svém programu poskytuje romským dětem a mládeži finanční prostředky na studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách – formou stipendia.

Tuto podporu poskytuje na všechny typy učebních oborů i bez maturity.

Žadatel o poskytnutí příspěvku vyplní přihlášku, kterou zašle na adresu:

 

Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno nejpozději do 15. září 2016. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty!

K přihlášce je potřeba přiložit následující kopie vysvědčení:

a) Studenti, kteří končí základní školu a nastupují do prvního ročníku jednotlivých typů středních škol:

oboustranná kopie závěrečného vysvědčení z 9. třídy základní škol

kopie vyrozumění o přijetí na SOU, SŠ

b) Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků jednotlivých typů středních škol

oboustranná kopie závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku studia na stávající škole

c)Studenti, kteří nastupují do prvního ročníku vysoké školy:

oboustranná kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy

kopii maturitního či jiného vysvědčení o závěrečné zkoušce ze střední školy

kopii vyrozumění o přijetí na VŠ

d) Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků VŠ

potvrzení o studiu a úspěšném ukončení posledního semestru studia /viz příloha/

 Pokud potřebné dokumenty k žádosti nepřiložíte, nebudeme považovat žádost za úplnou.

 

Typ školy

Požadovaný průměr prospěchu za školní rok

Zvláštní škola, Praktická škola

max. 2,0

Základní škola, Odborné učiliště

max. 2,5

Střední odborné učiliště

max. 2,8

Střední škola

max. 3,0

 

Další postup:

V prvním kole výběrového řízení posuzujeme, zda žádost obsahuje všechny potřebné informace a přiložené dokumenty. Dále počítáme průměr známek a kontrolujeme, zda žadatel splnil podmínku průměru (viz.tabulka).

 

V říjnu 2016 obdrží žadatel informaci, zda postoupil do dalšího kola, a přesné datum konání pohovoru snovými žadateli, který se uskuteční v listopadu 2016. Do konce roku 2016 obdrží žadatelé vyrozumění o případném poskytnutí příspěvku.

O přiznání nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadačního fondu Verda. Podpora není nároková, tj. není poskytována automaticky všem žadatelům o příspěvek. Pro udělení příspěvku a jeho výši jsou rozhodující především studijní výsledky a sociální situace žadatele. Stipendia jsou určena pro děti a mládež z řad romské komunity.

Polovina předepsaného stipendia se vyplácí po předložení pololetního vysvědčení. Druhá polovina předepsaného stipendia se vyplácí na konci školního roku, rovněž po předložení vysvědčení. Stipendium není vyplaceno, pokud má žák/student na vysvědčení 2 nebo 3 z chování, je nehodnocen nebo má z některého z předmětů hodnocení „nedostatečná“.

Pokud je žákovi/studentovi nadačním fondem uloženo, aby pravidelně docházel na doučování do DROMu (tzn. jednou za týden) a pokud na doučování žák/student pravidelně nedochází, rovněž ztrácí nárok na vyplacení předepsaného stipendia.

Příspěvek nadačního fondu nemůže být poskytnut zároveň s jinou finanční pomocí dalšího nadačního fondu, nadace nebo programu MŠMT pro studenty ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Příspěvek není poskytován studentům doktorandského studijního programu.

Upozornění: I stipendisté, kteří v přechozím roce obdrželi příspěvek z NF Verda, musí podávat novou přihlášku na další školní rok.

Další informace je možné získat také na internetové adrese www.verda.me, nebo na adrese Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno; kontaktní osoba: Mgr.Simona Wachsbergerová, mobil:  777 477 819 nebo 545 211 576 (od 13.00 – 18.00 hod.), email: simona.wachsbergerova@drom.cz.

 

 

Přílohy ke stažení