Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2010


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2010

Ve školním roce 2009/2010 bylo podáno celkem 78 žádostí o nadační příspěvek studentům (v předchozím roce to bylo 55 žádostí). Při výběrovém řízení bylo vybráno 47 studentů, jimž byl přiznán nadační příspěvek v celkové výši 338.000 Kč (dále jen NP). Z tohoto počtu bylo 7 vysokoškoláků (z toho 3 studenti kombinovaného studia při zaměstnání), 29 středoškoláků (z toho 3 studenti kombinovaného studia při zaměstnání) a 11 učňů. 17 studentů je z Brna a 30 studentů z různých částí republiky. 15 klientů se přihlásilo opakovaně.

Z přiznaného nadačního příspěvku na školní rok 2009/2010 ve výši 338.000 Kč bylo vyplaceno 252.000 Kč (74,5% z původně přiznané částky). V celkové výši byl vyplacen příspěvek 31 studentům, 6 studentů obdrželo pouze polovinu příspěvku z těchto důvodů: nedostatečná na vysvědčení, zhoršená známka z chování, nedodání vyžadovaných podkladů (vysvědčení či potvrzení o absolvování zkoušek u VŠ). Ze stejných důvodů nebyl 10ti studentům příspěvek vyplacen vůbec.

Úspěšně v tomto roce ukončilo studium 11 studentů, z toho 1 VŠ bakalářskou státní zkouškou, 9 SŠ maturitou a 1 výučním listem.

Sponzorské dary ve výši 250.000 Kč byly v tomto roce poskytnuty čtyřmi soukromými dárci, kteří si přejí zůstat v anonymitě. 

Tak jako v minulých letech spolupracuje NF Verda s romským střediskem Drom, který se podílí na fungování fondu především vyhledáváním a oslovováním nových žadatelů, zajišťuje komunikaci s příjemci NP a od podzimu roku 2005 rovněž zajišťuje ve spolupráci s naším NF doučování brněnských studentů se slabšími studijními výsledky v matematice a českém jazyce, které jim má pomoci s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. U těchto studentů je vyplacení NF podmíněno povinnou docházkou na vyučování.

Zpráva o hospodaření – účetní závěrka

Rozvaha k 31.12.2010 (v tis. Kč )

Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010
AKTIVA
Pokladna +7 +47
Účty v bankách +105 +47
AKTIVA CELKEM +112 +94
PASIVA
Fondy +112 +94
PASIVA CELKEM +112 +94

 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 (v tis.Kč)

NÁKLADY

Hlavní činnost:

Hospodářská činnost:

Spotřebované náklady celkem

1

0

Služby celkem

7

0

Osobní náklady

6

0

Ostatní náklady celkem

2

0

NÁKLADY CELKEM

16

0

VÝNOSY

 

 

Příspěvky na správu 

16

0

VÝNOSY CELKEM

16

0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

0

0

   

Příloha k účetní závěrce

a) Účetnictví je vedeno podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení tohoto zákona. Účetní závěrka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace. Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro nevýdělečnou činnost a účty jsou rozděleny na účtové skupiny.


b) Celkové příjmy ve výši 250 039,49 Kč se skládají z přijatých darů ve hodnotě 250 000,- Kč a úroků z vkladů na běžném účtu v částce 39,49 Kč. Dary a úroky z vkladu jsou osvobozeny od daně darovací podle zákonů 357/92 Sb., par. 20, odst. 4 a daně z příjmu podle zákona 586/92 Sb., par. 18, odst. 3 a 4, písm. c, včetně doplňků.


c) Celkové výdaje ve výši 268 073,50 Kč se skládají z provozních nákladů ve výši 15 573,50 Kč a vyplacených nadačních příspěvků ve výši 252 500,- Kč. Obě položky jsou v účetnictví sledovány odděleně. Podmínka určená statutem Nadačního fondu, že čerpání finančních prostředků na provozní náklady nesmí převýšit 20% zůstatku finančních prostředků na konci roku, byla splněna – index 16,6%.

d) Náklady v tomto roce činily 15 573,50 Kč, výnosy 15 612,99 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk ve výši 39,49 Kč, který tvoří úroky z vkladu na běžném účtu. Rozhodnutím správní rady byl tento zisk převeden účetním dokladem č.1/2011 na účet 911_Nadační fond k použití v roce 2011.


e) K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace finančních prostředků NF ve výši 93 646,31 Kč, z toho hotovosti v pokladně 46 807,- Kč a prostředků na běžném účtě v částce 46 839,31 Kč. U obou položek souhlasí skutečný stav se stavem účetním. Jiný majetek nadační fond nemá.

 

f) Účetní doklady a zůstatky finanční hotovosti byly zkontrolovány revizorem nadačního fondu a jeho podpisem za touto přílohou byla vyjádřena správnost účetních operací a vedení účetnictví.

 

Ing. Karel Kalný

 

V Brně dne 26. 5. 2011

 

Kateřina Dubská                                            Miroslav Zima                                                                      Jan Klaus