Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2002


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2002

Název: Nadační fond Verda Sídlo: Bratislavská 41/227, 602 00 Brno IČO: 26260794 Právní norma: Nadační fond Předmět činnosti: Podpora vzdělávacích aktivit a jednotlivých zájemců o vzdělání z řad romské menšiny

Zpráva o činnosti

V roce 2002 zažádalo o nadační příspěvek celkem 108 žadatelů, zamítnuto bylo 37 žádostí ( nedodání příslušných dokladů, příspěvek z jiné nadace, dobrá sociální situace v rodině atd.), 71 žadatelům byl nadační příspěvek přiznán. Z toho 31 žadatelům byl již příspěvek vyplacen za školní rok 2001/2002, zbývajícím 40ti žadatelům bude vyplacen (školní rok 2002/2003) po předložení příslušných dokladů ( vysvědčení, potvrzení o školném, pokladní stvrzenky). Z celkového počtu 71 žadatelů jsou 3 vysokoškoláci.

Sponzorské dary v celkové výši 262.100,- Kč byly poskytnuty soukromými dárci. Tento peněžitý majetek byl použit k podpoře vzdělání romské mládeže formou poskytnutí stipendia, proplacení části školného nebo uhrazení školních pomůcek. Z celkového vydání bylo na nadační příspěvky použito 86,7%, zbývajících 13,3% pokrylo vydání na správní režii. Ze zůstatku majetku k 31.12.2002 byly celkové náklady na správu 18,7% a tím byl dodržen čláenk 8, odst. 3 Statutu NF, podle kterého náklady na správu nesmí převýšit 20% majetku nadačního fondu ke konci sledovaného roku. V příštím období bude dalším úkolem Nadačního fondu získávání dalších sponzorů nejen z řad romských podnikatelů, ale je nutno oslovovat i většinovou společnost.

Dne 15/1/2003

PhDr. Kateřina Dubská předsedkyně správní rady