Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2005


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2005

Ve školním roce 2004/2005 bylo podáno celkem 51 žádostí o nadační příspěvek studentům (pro informaci v předchozím roce to bylo 57 žádostí). 20 žádostí bylo zamítnuto ( příspěvek od jiného fondu či nadace, špatné školní výsledky, dobrá sociální situace v rodině). 31 žadatelům byl nadační příspěvek v celkové výši 187.000 Kč (dále jen NP) přiznán. Z tohoto počtu uspokojených žadatelů byl 11ti žadatelům přiznán již v minulém školním roce, 20 osob si zažádalo poprvé. Při výběru žadatelů je dbáno na stanovená kritéria pro poskytnutí NP, která jsou dána zákonem i vnitřními předpisy NF.

Sponzorské dary byly v tomto roce poskytnuty dvěma dárci – ve výši 260.000 Kč. Tak jako v minulých letech spolupracuje NF s romským střediskem Drom, který se podílí na fungování fondu především vyhledáváním a oslovováním potenc. žadatelů, zajišťuje komunikaci s příjemci NP a od podzimu roku 2005 rovněž zajišťuje ve spolupráci s naším NF doučování brněnských studentů se slabšími studijními výsledky, které jim má pomoci s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání.

Ve šk. roce 2004/2005 se Drom podílel na spolupráci  s NF Verda i finančním příspěvkem pro žadatele. Plánovaný příspěvek ve výši 46.000 Kč na školní pomůcky byl nakonec vyplacen pouze třem žadatelům ve výši 5.921 Kč, dalším devíti nebyl nakonec poskytnut – absence, ukončení studia, zhoršená známka z chování, nedostatečné.

Nadační fond měl v rozpočtu plánováno 141.000 Kč pro 19 studentů, vyplaceno bylo 97.500 Kč . Finanční prostředky byly přidělovány do výše 10.000 Kč podle určených kritérií, pouze v 1 případě bylo vyplaceno stipendium ve výši 15.000 Kč z důvodů velmi dobrých studijních výsledků. 3 studenti dokončili v tomto roce řádně studium výučním listem.

škola
žadatel
vyplaceno vše
vyplaceno částečně
nevyplaceno
ukončeno
vyplaceno Dromem
 OU 21
0
 0 1VL 1
 SOU tříletá
 19 7 3 7 2VL 0
 SOU čtyřletá
 2 1 - 1 0 -
 SOŠ 3 2 1 - - 0
 SŠ 2 - - 2 - -
 VŠ 3 1 - 2 - -
 celkem 31 12 412
 3 3

ástečná výplata byla provedena (tak jak výše uvedeno) proto, že v některém pololetí nebylo předloženo vysvědčení a příspěvek na pomůcky byl vyplacen jen do výše dokladů. Nadační příspěvek nebyl vyplacen vůbec proto, že dodatečně bylo zjištěno, že fundatista pobírá jiný nadační příspěvek nebo nepředložil ani v jednom poletí vysvědčení.

Příspěvek na pomůcky byl čerpán jen do výše přeložených dokladů. Příspěvek na školné byl nedočerpán v případě zjištění, že žadatel pobírá jiný nadační příspěvek. U stipendia nebylo čerpáno při nedoložení vysvědčení, předčasného ukončení školy a pobírání jiného nadačního příspěvku.

V roce 2005 se projevila i zlepšená práce s médii, díky pravidelně vydávaným tiskovým zprávám Verdy, byl uveřejněn rozhovor v Rovnosti, reportáž v brněnské ČT . Verda je v současné době brána jako již fungující nadační fond s delší dobou působnosti. To se projevilo i na dvojnásobném počtu žadatelů na o příspěvek na podzim roku 2005, kdy přišlo 107 žádostí. Mohli jsme si tedy lépe vybírat podle prospěchu žadatelů a poskytnout příspěvek více žadatelům s vyhovujícím prospěchem, čímž se doufám zvýší i míra úspěšnosti poskytování příspěvku.

V Brně dne 3.dubna 2006

PhDr. Kateřina Dubská

Miroslav Zima