Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2006


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2006

Ve školním roce 2005/2006 bylo podáno celkem 107 žádostí o nadační příspěvek studentům, při výběrovém řízení bylo vybráno 44 studentů, z toho 9 VŠ, kterým byl přiznán nadační příspěvek ve výši 313.000 Kč. Z tohoto počtu uspokojených žadatelů byl 16ti žadatelům přiznán již v minulém školním roce, 28 osob si zažádalo poprvé. Z počtu 44 vybraných žadatelů byl příspěvek neposkytnut 2 žadatelům, kteří obdrželi dotaci z jiného zdroje. Celkově bylo nakonec vyplaceno 176.421 Kč 27 osobám.

V tomto roce byly sponzorské dary ve výši 80.000 Kč poskytnuty od tří soukromých dárců.

Při výběru žadatelů je dbáno na stanovená kritéria pro poskytnutí NP, která jsou dána zákonem i vnitřními předpisy NF. Zásadním kritériem při výběru fundatistů je školní prospěch.

škola
žadatelů
ano, vše
ano, částečně
ne
ukončeno
opravné zkoušky
 OU 11
    
 SOU 227
 412
1VL
1
 SOŠ 85
-
3
  
 gymnázium 22    
 VŠ 98
-
1
 
1

Částečná výplata byla provedena (tak jak výše uvedeno) proto, že v některém pololetí nebylo předloženo vysvědčení a příspěvek na pomůcky byl vyplacen jen do výše dokladů. Nadační příspěvek nebyl vyplacen vůbec proto, že dodatečně bylo zjištěno, že fundatista příspěvek nebo nepředložil ani v jednom poletí vysvědčení nebo ukončil studium.

Ve školním roce 2005/2006 rovněž pokračovala úzká spolupráce s romským střediskem Drom, zejména při doučování studentů, u kterých bylo vyplacení příspěvku podmíněno povinným doučováním z matematiky a českého jazyka. V případě zlepšení známky z doučovaných předmětů obdrží studenti navíc v pololetí a na konci školního roku finanční bonus. V roce 2006 byl vyplacen mimořádný finanční bonus čtyřem studentům v celkové výši 5000 Kč.

Na školní rok 2006/2007 bylo přijato celkem 116 žádostí, z nichž bylo vybráno 63 uchazečů. Struktura vybraných uchazečů NF Verda ve školním roce 2006/2007:

  • vysoká škola: 12
  • střední odborná škola/vyšší odborná škola: 35
  • gymnázium: 3
  • střední odborné učiliště/odborné učiliště: 13

Lze konstatovat, že oproti školnímu roku 2005/2006 stoupl počet uchazečů studujících na středních a vysokých školách a také se stále zvyšuje počet přihlášek.

V Brně dne 30.3. 2007

Kateřina Dubská, Miroslav Zima, Jan Klaus