Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2007


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2007

Ve školním roce 2006/2007 bylo podáno celkem 116 žádostí o nadační příspěvek studentům, při výběrovém řízení bylo vybráno 63 student, z toho 12 VŠ (6 prezenční studium a 6 dálkové studium), 51 středoškoláků (44 + 3 studium při zaměstnání). 35 studentů je z Brna a 28 z různých částí republiky. 16 ti osobám je nadační příspěvek poskytován opakovaně 2-4 roky. Nadační příspěvky byly přiznány ve výši 428 tisíc Kč, vyplacena byla nakonec částka 227 tisíc Kč pouze 32 studentm. Příspvek nebyl poskytnut za jedno nebo obě pololetí z důvodů nepedložení vysvědčení u stedoškoláků, u vysokoškoláků z důvodu nedoložení potvrzení o splnění předepsaných kreditů. Dalším důvodem byla nedostatečná i zhoršená známka z chování, vysoká absence ve vyučování, v 1 případ vyloučení ze školy a v 1 případě ukončení studia ze zdravotních důvodů. Naopak úspšně ukončili studium 2 studenti vyuečním a 1 maturitou.

Při výběrovém řízení bylo dbáno na stanovená kritéria pro poskytování nadačního příspěvku, která vyplývají ze zákonů a vnitřních předpisů NF. Zásadním kritériem však je stanovený průměr školního prospěchu u středoškoláků, u studentů VŠ není omezení prospěchem z toho dvodu, že samotné studium VŠ je považováno za úspěch.

V roce 2007 byly přijaty 3 finanční dary v celkové výši 220.000 Kč od dvou soukromých osob.

V tomto roce rovněž pokračovala spolupráce s romským stediskem Drom, zejména při doučování u studentů s horším prospěchem z češtiny a matematiky, u kterých bylo vyplacení příspvku podmíněno povinnou docházkou do doučování. V případ zlepšení známky z těchto předmětů je možno v každém pololetí vyplatit bonus, který obdrželi dva studenti ve výši 1.000 Kč.

Při výběrovém řízení pro školní rok 2007/2008 bylo přijato 78 přihlášek, vybráno bylo 37 uchazečů (z toho 10 VŠ). Plánovaná částka pro vyplacení 287.000 K. V únoru 2008 byla vyplacena polovina přiznaných stipendií a úspěchem letošního výběru uchazečů je vysoké procento výplat - 90%, bylo vyplaceno 130.000 Kč namísto plánovaných 143.500 Kč). Z důvodu uspokojivých školních výsledků letošních stipendistů jsme nemuseli přistoupit k doučování.

Zpráva o hospodaření - účetní závěrka

 Rozvaha k 31.12.2007 (v tis. Kč )
  Stav k 1.1.2007   Stav k 31.12.2007
 AKTIVA:
 B) Krátkodobý majetek celkem+77
+60
 Krátkodobý finanční majetek+77
+60
 Aktiva celkem
+77+60
 PASIVA  
 A) Vlastní zdroje celkem  +77+60
 Jmění celkem  +77
+60
 PASIVA CELKEM
+77  +60


 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2007 (v tis. Kč)
 Hlavní činnost: 
 Hospodářská činnost:
 A) NÁKLADY:
 1) Spotebované náklady celkem 1 
 2) Služby celkem 2 
 3) Osobní náklady celkem 6 
 4) Ostatní náklady celkem 1 
 Náklady celkem 10 
 B) VÝNOSY:   
 6) Přijaté píspvky celkem 10 
 Výnosy celkem  10
 

Příloha k účetní závěrce

Účetnictví se provádí podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení tohoto zákona. Účtování je prováděno formou amerického deníku a účetní uzávrěka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu. Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro nevýdělečnou činnost a účty jsou rozděleny na účtové skupiny.
Píjmy/dary a úroky z vkladu/ jsou osvobozeny od daně darovací a daně z příjmu podle zákonů 357/92 Sb., par.20, odst. 4 a 586/92 Sb., par. 18, odst. 3 a 4, písm. c, včetně doplňků. Celkové příjmy ve výši 220 072, 93 Kč se skládají z přijatých darů od dvou fyzických osob v hodnotě 220 tis.Kč a úrok z vkladu na běžném účtu v částce 72,93 Kč. Celkové výdaje ve výši 237 239,-Kč se skládají ze správních nákladů ve výši 10 239 Kč a vyplacených nadačních příspěvků ve výši 227 tis. Kč. Obě položky se v účetnictví sledují odděleně. Výnosy činí 10 311, 93 Kč, rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk ve výši 72, 93 Kč, který tvoří úroky z vkladu na běžném účtě. Rozhodnutím správní rady ze dne 16.5.2008 je tento zisk převeden v počátením účtu rozvahovém k 1.1.2008 na účet 911_Nadaní fond k dalšímu použití v roce 2008.

Seznam osob, kterým byl poskytnut nadační příspěvek vyšší než 10 tisíc Kč:

  • Gazdíková Olga, bytem Šternberk - 12 000,- Kč
  • Samková Aneta, bytem Zábřeh - 12 000,- Kč
  • Tomášová Žaneta, bytem Hronov - 12 000,- Kč

Výše uvedené studentky jsou vysokoškolačky a nadační příspěvek jim byl poskytnut jako stipendium při studiu.

K 31.12.2007 byla provedena inventarizace finančních prostředků fondu ve výši 59 824, 63 Kč, z toho hotovosti na pokladně 9 612,- Kč a finančních prostředků na běžném účtu v částce 50 212, 63 Kč. U obou položek skutečný stav souhlasí se stavem účetním. Jiný majetek fond nemá.

Podmínka určená statutem NF, že čerpání finančních prostředků na provozní činnost fondu za kalendání rok nesmí převýšit 20% zůstatku finančních prostředků ke konci roku, byla splněna.

Index erpání je 17, 1%.

Úetní uzávrka byla dne 16.5.2008 zkontrolována revizorem nadaního fondu a podpisem za touto přílohou ověřena správnost účetních operací, zůstatku finančních prostředků a vedení účetnictví.

V Brně dne 16.5. 2008

Ing.Karel Kalný revizor NF

Dne 16.5.2008 správní rada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2007

Kateřina Dubská, Miroslav Zima, Jan Klaus