Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2009


 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2009

1. Zpráva o činnosti

Ve školním roce 2008/2009 (hospodářský rok 2009) bylo podáno celkem 55 žádostí o nadační příspěvek studentům, při výběrovém řízení bylo vybráno 40 studentů, z toho 10 VŠ (6 prezenční studium a 4 dálkové studium), 20 středoškoláků (2 studium při zaměstnání) a 10 učňům. 21 studentů je z Brna a 19 z různých částí republiky. 16 studentů je nezletilých, 24 zletilých.

18 ti osobám byl nadační příspěvek poskytován opakovaně 2-5 let, 17 pokračuje v čerpání nadačních příspěvků i v dalším školním roce. Nadační příspěvky byly přiznány ve výši 274 tisíc korun, vyplacena byla nakonec částka 185 tisíc Kč (67,5 procent původní částky) a to plně 21 studentům. Pěti studentům byl příspěvek vyplacen jen za jedno pololetí – nedostatečná na vysvědčení, zhoršená známka z chování, nepředložení vysvědčení či potvrzení o absolvování. Příspěvek nebyl poskytnut 13 studentům vůbec – stejné důvody. Naopak jednomu studentovi byl zvýšen NP o bonus za zlepšení známky při doučování. Úspěšně v tomto roce ukončilo studium 7 studentů – z toho 2 maturitou, 2 vyučením a 2 státní zkouškou (titul Bc.), 1. státní magisterskou zkouškou.

Při výběrovém řízení bylo dbáno na stanovená kritéria pro poskytování nadačního příspěvku, která vyplývají ze zákonů a vnitřních předpisů NF. Zásadním kritériem však je stanovený průměr školního prospěchu u středoškoláků, u studentů VŠ není omezení prospěchem z toho důvodu, že samotné studium VŠ je považováno za úspěch.

V roce 2008 byly přijaty 4 finanční dary v celkové výši 200 tisíc Kč od čtyř soukromých dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

V tomto roce rovněž pokračovala spolupráce s romským střediskem Drom, zejména při doučování brněnských studentů s horším prospěchem z matematiky a češtiny, u kterých bylo vyplacení příspěvku podmíněno povinnou docházkou na doučování.

 

2. Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka

 

 

Rozvaha k 31.12.2009 (v tis.Kč)

AKTIVA

Stav k 1. 1. 2009

Stav k 31. 12. 2009

pokladna

+56

+7

Účty v bankách

+53

+105

AKTIVA CELKEM

+109

+112

PASIVA

Stav k 1. 1. 2009

Stav k 31. 12. 2009

Fondy

+109

+112

PASIVA CELKEM

+109

+112

 

 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009 (v tis.Kč)

NÁKLADY

Hlavní činnost:

Hospodářská činnost:

Spotřebované náklady celkem

2

0

Služby celkem

2

0

Osobní náklady

6

0

Ostatní náklady celkem

2

0

NÁKLADY CELKEM

12

0

VÝNOSY

 

 

Příspěvky na správu přijaté

12

0

VÝNOSY CELKEM

12

0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

0

0

 

 

3. Příloha k účetní uzávěrce

a)Účetnictví se provádí podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona. Účtování je prováděno formu amerického deníku a účetní uzávěrka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace.

b)Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro nevýdělečnou činnost a účty jsou rozděleny na účtové skupiny.

c)Příjmy/dary a úroky z vkladu jsou osvobozeny od daně darovací a daně z příjmu podle zákonů 357/92 Sb., par. 20, odst. 4 a 586/92 Sb., par. 18, odst. 3 a 4, písm. c, včetně doplňků.

d)Celkově příjmy ve výši 200.061, 50 Kč se skládají z přijatých darů ve hodnotě 200.000 Kč a úroků z vkladů na běžném účtu v částce 61,50 Kč. Celkové výdaje ve výši 197.074 Kč se skládají z provozních nákladů ve výši 12.074 Kč a vyplacených nadačních příspěvků ve výši 185.000 Kč. Obě položky se v účetnictví sledují odděleně. Podmínka určená statutem NF, že čerpání finančních příspěvků na provozní činnost fondu za kalendářní rok nesmí převýšit 20% zůstatku finančních prostředků na konci roku, byla splněna (10,8%)

e)Náklady činí 12.074 Kč, výnosy činí 12.135,50 Kč, rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk ve výši 61,50 Kč, který tvoří úroky z vkladu na běžném účtě. Rozhodnutím správní rady ze dne 14. 5. 2010 je tento zisk převeden účetním dokladem na účet 911_Nadační fond k dalšímu použití v roce 2010.

f)Seznam osob, kterým byl poskytnut nadační příspěvek vyšší než 10 tisíc Kč:

Gazdíková Olga, bytem Šternberk – 12 000,- Kč

 

g)K 31. 12. 2009 byla provedena inventarizace finančních prostředků fondu ve výši 111.731,32 Kč, z toho na hotovosti v pokladně 7.057 Kč a finančních prostředků na běžném účtu v částce 104.674,32 Kč. U obou položek skutečný stav souhlasí se stavem účetním. Jiný majetek fond nemá.

Účetní uzávěrka byla dne 14. 5. 2010 zkontrolována revizorem nadačního fondu a podpisem za touto přílohou ověřena správnost účetních operací, zůstatku finančních prostředků a vedení účetnictví.

 

V Brně dne 14.5.2010

Karel Kalný

revizor nadačního fondu

Dne 14.5.2010 správní rada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009

 

Kateřina Dubská, Jan Klaus, Miroslav Zima