Cesta: Výroční zpráva / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2008


 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu Verda za rok 2008

1. Zpráva o činnosti

Ve školním roce 2007/2008 bylo podáno celkem 78 žádostí o nadační příspěvek studentům, při výběrovém řízení bylo vybráno 37 studentů, z toho 11 VŠ (7 prezenční studium a 4 dálkové studium), 18 středoškoláků (3 studium při zaměstnání) a 8 učňům. 18 studentů je z Brna a 19 z různých částí republiky. 18 ti osobám je nadační příspěvek poskytován opakovaně 2-4 roky, 16 pokračuje v čerpání nadačních příspěvků i v dalším školním roce. Nadační příspěvky byly přiznány ve výši 287 tisíc korun, vyplacena byla nakonec částka 253,5 tisíc Kč a to plně 31 studentům. Dvěma studentům byl příspěvek vyplacen jen za jedno pololetí – 1 přestal chodit do školy, 1 zhoršená známka z chování. Příspěvek nebyl poskytnut 4 studentům – 3 vůbec nenastoupili do školy, 1 přepsané vysvědčení. Úspěšně v tomto roce ukončilo studium 6 studentů – z toho 1 maturitou, 2 vyučením a 3 studenti VŠ.

Při výběrovém řízení bylo dbáno na stanovená kritéria pro poskytování nadačního příspěvku, která vyplývají ze zákonů a vnitřních předpisů NF. Zásadním kritériem však je stanovený průměr školního prospěchu u středoškoláků, u studentů VŠ není omezení prospěchem z toho důvodu, že samotné studium VŠ je považováno za úspěch.

V roce 2008 byly přijaty 4 finanční dary v celkové výši 313 tisíc Kč od tří soukromých dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

V tomto roce rovněž pokračovala spolupráce s romským střediskem Drom, nebylo však organizováno doučování brněnských studentů z matematiky a z českého jazyka. Důvodem byl výběr studentů s lepším prospěchem, kteří doučování nepotřebovali.

2. Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka

Rozvaha k 31.12.2008 (v tis. Kč )

Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008
AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem +60 +109
Krátkodobý finanční majetek +60 +109
AKTIVA CELKEM +60 +109
PASIVA
Vlastní zdroje celkem +60 +109
Jmění celkem +60 +109
PASIVA CELKEM +60

 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2008 (v tis.Kč)

Hlavní činnost Hospodářská činnost
NÁKLADY
Spotřebované náklady celkem 1
Osobní náklady celkem 6
Ostatní náklady celkem 2
Služby celkem 2
NÁKLADY CELKEM 11
VÝNOSY
Přijaté příspěvky celkem 11
VÝNOSY CELKEM 11


 

Příloha k účetní uzávěrce

 

a)Účetnictví se provádí podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení tohoto zákona. Účtování je prováděno formu amerického deníku a účetní uzávěrka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace.

b)Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro nevýdělečnou činnost a účty jsou rozděleny na účtové skupiny.

c)Příjmy/dary a úroky z vkladu jsou osvobozeny od daně darovací a daně z příjmu podle zákonů 357/92 Sb., par.20, odst. 4 a 586/92 Sb., par. 18, odst. 3 a 4, písm. c, včetně doplňků.

d)Celkově příjmy ve výši 313 049, 69 Kč se skládají z přijatých darů ve hodnotě 313 000,- Kč a úroků z vkladů na běžném účtu v částce 49,69 Kč. Celkové výdaje ve výši 264 130,50 Kč se skládají z provozních nákladů ve výši 10 630,50 Kč a vyplacených nadačních příspěvků ve výši 253 500 Kč. Obě položky se v účetnictví sledují odděleně.

e)Výnosy činí 10 680,19 Kč, rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk ve výši 49,69 Kč, který tvoří úroky z vkladu na běžném účtě. Rozhodnutím správní rady ze dne 22.5.2009 je tento zisk převeden v počátečním účtu rozvahovém k 1.1.2009 na účet 911_Nadační fond k dalšímu použití v roce 2009.

f)Seznam osob, kterým byl poskytnut nadační příspěvek vyšší než 10 tisíc Kč:

Gazdíková Olga, bytem Štenberk – 12 000,- Kč

 

g)K 31.12.2008 byla provedena inventarizace finančních prostředků fondu ve výši 108 743,82 Kč, z toho hotovosti na pokladně 56 000,50 Kč a finančních prostředků na běžném účtu v částce 52 743,32 Kč. U obou položek skutečný stav souhlasí se stavem účetním. Jiný majetek fond nemá. Dne 22.5.2009 správní rada rozhodla o účetním zaokrouhlení zůstatku peněz v pokladně o 50 haléřů směrem dolů z důvodu neplatných padesátihaléřů. Bude zaúčtováno na účet nákladů.

h)Podmínka určená statutem NF, že čerpání finančních prostředků na provozní činnost fondu za kalendářní rok nesmí převýšit 20% zůstatku finančních prostředků ke konci roku, byla splněna. Index čerpání je 9,8%.

Účetní uzávěrka je dne 22.5.2009 zkontrolována revizorem nadačního fondu a podpisem za touto přílohou ověřena správnost účetních operací, zůstatku finančních prostředků a vedení účetnictví.

 

V Brně dne 22.5.2009

Ing. Karel Kalný revizor NF

Dne 22.5.2009 správní rada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008

Kateřina Dubská, Jan Klaus, Miroslav Zima